Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg Samobójstwo autorytet cierpienie konflikt literatura moralność religia symbolika śmierć

KMT 2016 nr 3 Pobierz PDF

Małgorzata Krakowiak,

Głębokie szczeliny doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci

Źródło: Małgorzata Krakowiak, Głębokie szczeliny doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 26) nr 3, s. 9-24.

DOI: 10.21697/kmt.26.1

Andrzej Stasiuk należy do autorów zainteresowanych problematyką śmierci. Oscyluje w swoich tekstach pomiędzy fascynacją i bezradnością wobec niej. Eksplorowanie tematu śmierci wpisuje się w szerszy kontekst – pragnienie doświadczenia całości bytu. Stasiuk werbalizuje te zainteresowania dwutorowo: w prozie osobistej i w fikcjonalnych zapośredniczeniach. W nieoczekiwanych epizodach epifanijnych (np. opis wychodka z Dukli) rysuje się „podprogowa” świadomość transcendencji. Bardzo często uwidacznia się żądanie naiwnej empirii. Bohaterowie Stasiuka poprzez obserwacje, podglądanie i eksperymentowanie dążą do reifikacji śmierci, podlegających jej istot i samego człowieka. Nie uzyskują jednak odpowiedzi na pytania ani o istotę śmierci, ani o „drugą stronę”, ponieważ popełniają błąd logiczny u podstaw którego tkwi negacja transcendencji, której nie będzie we fragmentach odautorskich, albowiem pisarz deklaruje się jako „natura religijna”. Bohaterowie Stasiuka (i on sam) zaglądają w głębokie szczeliny doczesności, by poczuć „zapach Boga” (R. Przybylski, Et in Arkadia ego). Wiedzą (z kultury), że powinien być tam wyczuwalny, ale nie są zdolni go odczuć.

O autorach

Dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Krakowiak

ORCID: (nieznany)

profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ w Katowicach. Zajmuje się badaniem eseistyki literackiej, krytyki artystycznej, problematyką historiozoficzną i aksjologiczną w literaturze XX i XXI wieku oraz teorią literatury. Autorka i redaktorka książek: Antologia polskiego eseju literackiego (Katowice: „Książnica”, 1998), Katastrofizm – personalizm – realizm (Kraków: „Universitas”, 2001), Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (Katowice: Wydaw. UŚ, 2001) – współred. ze S. Zabierowskim, Świat przez pryzmat ja. T.1: Teoria i autobiograficzne rekonesanse; T.2: Studia i interpretacje (Katowice: „Para”, 2006) – współred. z B. Gontarz, W szkole polskich eseistów (Katowice: „Para”, 2007), Opowiedzieć historię (Katowice: Wydaw. UŚ, 2009) – współred. z B. Gontarz , Mierzenie się z esejem (Katowice: Wydaw. UŚ, 2012), Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014), Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014) – współred. z A. Dębską-Kossakowską, Reprezentatywna mikroskala? (Katowice: Wydaw. UŚ, 2016) - współred. z A. Dębską-Kossakowską.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...