Kultura - Media - Teologia

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW (20 punktów).

Redakcja (Editorial Office)

 • ks. dr hab. Rafał Leśniczak (redaktor naczelny)
 • prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki (zastępca redaktora naczelnego)
 • dr Marta Jarosz (sekretarz redakcji)
 • dr Dagmara Jaszewska
 • dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. UKSW
 • dr Marek Robak

Korekta: dr Marta Jarosz z zespołem.

Projekt logotypu i layoutu wersji pdf: Stanisław Tuchołka, www.panbook.pl, dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Rada naukowa (Scientific Board)

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)
 • ks. prof. dr hab. Witold Kawecki (UKSW)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW)
 • prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski (UJ)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (UW)
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki (UKSW)
 • prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)
 • prof. dr Michał Masłowski (Université Paris IV – Sorbonne)
 • Prof. Andrius Vaišnys (Uniwersytet Wileński - Litwa)
 • Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. - Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM Olsztyn
 • dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW
 • dr Victor Khroul, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie

Wydawca

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online dostępna na stronie kmt.uksw.edu.pl

Internet Quarterly "Culture-Media-Theology" is a reviewed scientific journal  published online by the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. KMT was founded in January 2010. All published articles are reviewed. Our quarterly meets all the requirements of scientific journals.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...