Słowa kluczowe: Słownictwo religijne język mediów język polski kompetencje językowe kultura języka poprawność języka

KMT 2018 nr 2 Pobierz PDF

Milena Kindziuk,

Problem kompetencji językowych studentów IEMiD. Propozycja modyfikacji programu studiów

Źródło: Milena Kindziuk, Problem kompetencji językowych studentów IEMiD. Propozycja modyfikacji programu studiów, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 33) nr 2, s. 64-77.

DOI: 10.21697/kmt.33.3

Znajomość zasad poprawnej polszczyzny stanowi podstawę w pracy dziennikarskiej, nie tylko w redakcjach prasowych, ale również telewizyjnych, radiowych, w portalach internetowych, jak też w agencjach reklamowych i public relations. Niniejszy artykuł z jednej strony stanowi analizę kompetencji językowych studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przeprowadzoną na podstawie trzech źródeł: opracowanych w IEMiD raportów, doświadczeń wykładowcy (autorki niniejszego tekstu) oraz wyników przeprowadzonego wśród studentów sprawdzianu językowego. Artykuł zawiera również propozycje umocowania kompetencji językowych w programie studiów dziennikarskich poprzez wprowadzenia trzech nowych przedmiotów: 1. Redagowanie i skracanie tekstów. Warsztat dziennikarski (studia I stopnia); 2. Jak pisać skutecznie. Strategie dla dziennikarza (studia I stopnia). 3. Kształtowanie stylu. Warsztat pisarza i dziennikarza (studia I stopnia). Osobny postulat dotyczy wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń w programie studiów licencjackich: „Zasady pisowni słownictwa religijnego”.

O autorach

dr Milena Kindziuk

ORCID: 0000-0001-5435-2907

medioznawca, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dzienni- karstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, m.in. „Popiełuszko. Biografia”; „Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984” (książki o bł. ks. Jerzym zostały przetłumaczone m.in. na ję- zyk włoski, francuski, słoweński, hiszpański). Autorka biografii m.in. kard. Józefa Glempa pt. „Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp”; Emilii Wojtyłowej pt. „Matka Papieża”; Ma- rianny Popiełuszko pt: „Matka świętego”. Współautorka haseł Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II oraz Encyklopedii Prymasa Józefa Glempa (w druku). Publikuje w czasopismach naukowych, m. in. „Saeculum”, „Pamięć i sprawiedliwość”, „Collectanea Theologica”, „Sen- tire cum Ecclesia. Zeszyty Archikonfraterni Literackiej”, „Warszawskie Studia Teologicz- ne”. Publicystka, dziennikarka, członek redakcji „Biuletynu IPN”, współpracownik „Sieci”, „w Sieci historii”, „Niedzieli”, „Homo Dei” oraz portalu www.wpolityce.pl. Opublikowała kilka tysięcy artykułów w prasie. Adres e-mail: mkin@interia.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...