Kultura - Media - Teologia

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW (40 punktów).

Redakcja (Editorial Office)

 • ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW (redaktor naczelny)
 • dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW (zastępca redaktora naczelnego)
 • dr Marta Jarosz (sekretarz redakcji)
 • ks. dr Waldemar Bartocha
 • dr Dagmara Jaszewska
 • dr Mateusz Kot
 • dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW
 • dr Marek Robak

Korekta: dr Marta Jarosz z zespołem.

Projekt logotypu i layoutu wersji pdf: Stanisław Tuchołka, www.panbook.pl, dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Rada naukowa (Scientific Board)

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)
 • ks. prof. dr hab. Witold Kawecki (UKSW)
 • prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski (UJ)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (UW)
 • ks. dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jarosław Woźniak (KUL)
 • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM Olsztyn
 • dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM Olsztyn
 • dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW
 • dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ
 • prof. dr Michał Masłowski (Université Paris IV – Sorbonne)
 • Prof. Andrius Vaišnys (Uniwersytet Wileński - Litwa)
 • Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. - Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Prof. Dr. Alexander Fedorov, Ed.D., (Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Rostowie, Rosja)
 • Prof. Imre Szíjártó, Ph.D. (Uniwersytet Károly'a Eszterházy'ego w Egerze, Węgry)
 • Prof. Paul A. Soukup, S.J. (Santa Clara University, USA)
 • Prof. Daniel Arasa (Pontificia Università della Santa Croce, Włochy)
 • Prof. Norberto González Gaitano (Pontificia Università della Santa Croce, Włochy)
 • prof. HSE dr hab. Victor Khroul (National Research University – Higher School of Economics, Rosja)

Wydawca

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online dostępna na stronie kmt.uksw.edu.pl

Internet Quarterly "Culture-Media-Theology" is a reviewed scientific journal  published online by the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. KMT was founded in January 2010. All published articles are reviewed. Our quarterly meets all the requirements of scientific journals.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).