Kultura - Media - Teologia

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie. Na liście czasopism punktowanych za 2015 i 2016 rok znalazł się na liście B (8 punktów).

Redakcja (Editorial Office)

 • dr hab. Katarzyna Flader (redaktor naczelna)
 • dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW (zastępca redaktora naczelnego)
 • dr Marta Jarosz (sekretarz redakcji)
 • dr Marek Robak
 • dr Dagmara Jaszewska
 • ks. dr hab. Dariusz Pater
 • dr Małgorzata Laskowska

Korekta: dr Marta Jarosz z Zespołem

Redaktor językowy: mgr Magdalena Olczak

Projekt logotypu i layoutu wersji pdf: ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Rada naukowa (Scientific Board)

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)
 • ks. prof. UKSW dr hab. Witold Kawecki (UKSW)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW)
 • prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski (UJ)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (UW)
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki (UKSW)
 • prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)
 • prof. dr Michał Masłowski (Université Paris IV – Sorbonne)
 • Prof. Andrius Vaišnys (Uniwersytet Wileński - Litwa)
 • Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. - Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)

Wydawca

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online w postaci pliku *.pdf

Internet Quarterly "Culture-Media-Theology" is a reviewed scientific journal  published online by the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. KMT was founded in January 2010. All published articles are reviewed. Our quarterly meets all the requirements of scientific journals.

Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).