Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Keywords: media education media competences online learning pandemic

KMT 2021 nr 4 Download PDF

Nauczanie online w trakcie COVID 19 jako zaczątek potrzeby kształtowania kompetencji medialnych

Cite: , COVID 19 Online Learning Experience as Starting Point for Media Competence Development, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 178-210.

DOI: 10.21697/kmt.48.8

W artykule przedstawiono konieczność kształtowania kompetencji medialnych uczniów i nauczycieli. Potrzebę tę niejednokrotnie wskazywano w podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polce. Podjęte przez autorkę badania nauczycieli oraz katechetów w trakcie trwania COVID-19 pokazały, iż treści z zakresu edukacji medialnej są pomijane lub realizowana w sposób marginalny. W celu ich weryfikacji autorka przeprowadziła badania jakościowe poprzedzone nakreśleniem istoty edukacji medialnej, analizą programów nauczania kształcenia ogólnego i katechezy oraz cyfrową codziennością uczniów.

About authors

Dr Aleksandra Gralczyk

ORCID: (nieznany)

Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Issues

All issues

Links
Other info

We use cookies for traffic measurment. Privacy agreement (in polish).