Kultura - Media - Teologia

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie. Na liście czasopism punktowanych za 2015 i 2016 rok znalazł się na liście B (8 punktów).

Redakcja (Editorial Office)

 • ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. UKSW (redaktor naczelny)
 • dr hab. Katarzyna Flader (zastępca redaktora naczelnego)
 • dr Marta Jarosz (sekretarz redakcji)
 • dr Marek Robak
 • ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. UKSW
 • dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW
 • dr Dagmara Jaszewska
 • ks. dr hab. Dariusz Pater
 • redaktor językowy: mgr Magdalena Olczak

Rada naukowa (Scientific Board)

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (UKSW)
 • ks. prof. UKSW dr hab. Witold Kawecki (UKSW)
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW)
 • prof. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski (UJ)
 • prof. dr hab. Rafał Habielski (UW)
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki (UW-UKSW)
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS)
 • prof. dr Michał Masłowski (Université Paris IV – Sorbonne)
 • prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)
 • ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku - Słowacja)
 • Assoc. Prof. Andrius Vaisnys, Ph.D. (Uniwersytet Wileński - Litwa)
 • Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD. - Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)

Wydawca

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie odsyłamy.

Wersję pierwotną (referencyjną) wydawanego czasopisma stanowi publikacja online w postaci pliku *.pdf

Internet Quarterly "Culture-Media-Theology" is a reviewed scientific journal  published online by the Theological Faculty of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. KMT was founded in January 2010. All published articles are reviewed. Our quarterly meets all the requirements of scientific journals.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...